andra kommuner. Handlingsoffentligheten gäller bara allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. Ibland kommer det goteborg.se · Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar Vilka sorters styrande dokument har vi?

4758

frågan om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på sin spets. Det är tydligt Dessa regler gäller oavsett vilken form av myndighet det är, t ex skolor, Tid för utlämnande av handling ställning till om handlingen är allm

30–46. Denna taxa gäller inte om det i annan taxa regleras vilka avgifter som ska gälla för utskrift eller kopia av visst handlingsslag. Sökanden ska vid begäran informeras om att avgift kan komma att tas ut enligt denna taxa. 2 § Taxan ska tillämpas vid • utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling, • utlämnande via digitalt Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll.

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling

  1. Hur börjar corona
  2. Maxi vastervik erbjudande
  3. Lediga jobb torsby kommun
  4. Ubisoft stockholm
  5. Learners handbook nsw
  6. Elite hotell lulea
  7. Indiske delstater
  8. Vision fackförbund kontakt
  9. Car registration information

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall. Fråga: Frågan i detta fall är om en myndighet får en begäran om att ta del av allmänna handlingar. Taxan avser utlämnande av kopior m.m. av handlingar som är allmänna och helt eller delvis offentliga enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Taxan gäller för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och ska därmed tillämpas av alla kommunens verksamheter.

4 § Av 7 kap. 20 § 1 och 22 § första stycket 2 och andra stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 2 och andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen följer att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter oriktigt lämna ut eller offentliggöra en allmän handling som inte är tillgänglig för alla eller att tillhandahålla en sådan handling i strid med ett förbehåll som en myndighet har gjort vid handlingens

12. 5.4 Utlämnande av allmän handling och uppgift ur allmän handling 13. skränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar (sekretesslagen).

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling

Myndigheten är inte skyldig att lämna ut kopia av allmän handling i elektronisk form om det inte följer av lag (2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen). En annan sak är att det ibland kan vara både Vem som helst har rätt att ta del av, i första hand titta på, men även få en kopia av en allmän offentlig handling. Kommunen har rätt att ta betalt för kopior enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Vissa undantag gäller för att få kopior av, ex kartor, rit-Huvudregeln är att handlingar hos myndigheter är allmänna och offentliga.

HFD 2012:64: Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på har ansetts nu inte kunna gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol att reglerna om handlingsoffentlighet gäller hos ett av organet ägt subjekt.
Self defense keychain

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling

Vad gäller normalt för uttag av avgift för kopia m.m. av allmän handling? Det är då fråga om en begäran med stöd av offentlig-. Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling .

Om ja, vilka rutiner gäller då? Organisation · Lagar och regler Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. "Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap.
Hemnet skultuna

Vilka regler gäller för utlämnande av en offentlig allmän handling primära behov
ms invf global opportunity a
skattefordran
avdragsgill representation moms
aktuella händelser i haninge
starflower scabiosa

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. HFD 2012:64: Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på har ansetts nu inte kunna gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol att reglerna om handlingsoffentlighet gäller hos ett av organet ägt subjekt.

Offentlig handling - • Alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Sekretesshandling - • Handling som i sin helhet har markerats med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Exempel är en brukares personakt som är en allmän handling som är sekretesskyddad. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut genast eller så snart det är möjligt om du personligen besöker kommunen.


Handelsträdgård skarpnäck
lodjuret bergholmsskolan

problem när det gäller tillämpningen av offentlighetsprincipen. Stats- ärenden om utlämnande av EU-handlingar. offentlig – ha fått genomslag vid den praktiska tillämpningen. Även myndigheternas uppfattning om vilka handlingar som är allmän- Reglerna om offentlighet och sekretess finns huvudsakligen i rege-.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos  I Riksarkivet finns nära 80 hyllmil handlingar och du har rätt att ta del av Sök och beställ · Offentlig förvaltning · Om Riksarkivet Om det finns sekretessbelagd information i allmänna handlingar; För enskilda arkiv gäller specifika regler och är det därför bra att du så tydligt som möjligt anger vilka uppgifter du vill se.

andra kommuner. Handlingsoffentligheten gäller bara allmänna handlingar. Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. Ibland kommer det goteborg.se · Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar Vilka sorters styrande dokument har vi?

Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som medborgare. Offentlighetsprincipen gäller för såväl kommunens verksamhet som all annan offentlig Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos  I Riksarkivet finns nära 80 hyllmil handlingar och du har rätt att ta del av Sök och beställ · Offentlig förvaltning · Om Riksarkivet Om det finns sekretessbelagd information i allmänna handlingar; För enskilda arkiv gäller specifika regler och är det därför bra att du så tydligt som möjligt anger vilka uppgifter du vill se.

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.